alefestates@yahoo.com GSM 0886 609 441

Геодезически услуги - трасиране на поземлен имот - трасиране на сграда - трасиране на УПИ - геодезическо заснемане за удостоверение за търпимост - геодезическо заснемане на терен с цел проектиране - изработване на подробен устройствен план – ПУП - вертикално планиране - изработване на трасировъчни планове - оценка на имот

Делбата за кадастъра се отнася до процеса на разделяне на имот на по-малки части или парцели и включва няколко стъпки и дейности. Точните изисквания и процедури могат да варират от държава до държава, но общо взето, делбата за кадастъра включва следните етапи:


1. Изготвяне на проект за делба: За да започнете процеса на делба на имота, трябва да се изготви подробен проект за делба, който да показва как ще бъде разделен имотът и как ще се определят новите граници на парцелите след делбата. Този проект може да бъде подготвен от кадастърен инженер или друг специалист по недвижими имоти.


2. Подаване на заявление: След като имате готов проект за делба, трябва да подадете заявление към съответните органи или агенции, отговарящи за кадастъра във вашия регион. Заявлението трябва да съдържа всички необходими документи и информация, включително проекта за делба.

3. Преглед и одобрение: Органите за кадастъра ще прегледат заявлението и проекта за делба. Те ще проверят, дали всички изисквания са изпълнени и дали делбата е съобразена със законовите разпоредби и регулации. След тяхното одобрение може да бъде издадено разрешение за делба.

4. Обновление на кадастралните записи: След успешната делба на имота, кадастърните записи ще бъдат актуализирани, за да отразят новите граници на парцелите и новите собственици на съответните части от имота.

5. Плащания на такси: Нужно е заплащане на такса за изготвяне на проекта за делба и за нанасяне на нови обекти в кадастъра.